Проверка на сметка

Проверка на сметка

Уважаеми клиенти тук може да проверите своите текущи задължения към ВиК - гр. Кърджали


Обявление за утвърдени цени в сила от 01.04.2016 год.

 

         „В и К” ООД – КЪРДЖАЛИ на основание Решение № Ц – 47 от 22.12.2015 г. на Комисия за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обявява утвърдени цени в сила от 01.04.2016 год. за Пречистване на отпадъчните води както следва:

     1.Битови и приравнени към тях обществени, търговски и др. потребители - 0,36 лв./м3

     2.Промишлени и други стопански потребители:

  • степен на замърсяване 1 0,36 лв./м3

  • степен на замърсяване 2 0,54 лв./м3

  • степен на замърсяване 3 0,90 лв./м3


В цените не е включен ДДС.


Управител:

/инж. Сл.Славков/


<< Назад