В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Водомери


Използвани водомери
Разходът на питейна вода за всеки потребител се измерва с помощта на водомер.
Водомерите са уреди – средство за измерване на количеството вода, преминало през тях. Съдържат измервателен механизъм, свързан към показващото устройство.
Според температурата на водата има два типа водомери:
     • водомери за студена вода – когато водата е с температура от 0градуса по С до 30градуса по С;
     • водомери за топла вода – когато водата е с температура от 30 градуса по С до 90градуса по С.
Според устройството на водомерите съществуват следните типове водомери:
     • обемни;
     • скоростни;
     • с дроселни части, прищипващи струята чрез диафрагми или тръба Вентури;
     • парциални  - за измерване на големи водни количества, чрез отчитане със скоростен водомер на обходна тръба с по-малък диаметър и умножаване с коефициент за  изчисляване на цялото преминало водно количество.
За сградни инсталации с малки и средни водни количества се използват водомери от типа скоростни. Те от своя страна се делят на три вида:
          • перилни – едноструйни и многоструйни. Те могат да бъдат мокри или сухи.

При мокрия водомер предавателният и броителният механизъм са потопени във вода под напор и

затова е покрит с дебело стъкло.

При сухия водомер само предавателния механизъм е потопен във вода, а броителният механизъм е на сухо. Предавателният механизъм предава на броителния ротационното движение на перката чрез специален салник, който не позволява да премине през него вода.

Броителния механизъм може да бъде със стрелкови или цифров брояч.

Перилните водомери обикновено се монтират в хоризонтално положение. Произвеждат се и перилни водомери, предназначени за вертикален монтаж.

Перилните водомери според класа на точност се делят на клас А, В и С. С най-голяма точност на измерване са водомерите клас С;


          Внимание – изискванията на дружеството за класа на точност на монтираните водомери е да бъде минимум клас В.

 

При монтиране на водомерите вертикално, класа на точност на водомерите се променя на по-нисък т.е. водомер с клас на точност С при хоризонтален мотаж се променя в клас на точност В при вертикален монтаж, съответно при В се променя на А!


          • турбинни (волтманови) – подходящи са за по-голяма консумация;
          • комбинирани – прилагат се, когато водното количество варира в големи граници, например при имоти и сгради с противопожарни водни количества.Те са комбинация от един перилен и един турбинен водомер. Малките водни количества се измерват от перилния водомер, големите от турбинния. Измерените от двата водомера количества се сумират при отчитането.

При сгради етажна собственост с повече от един потребител

схема сгради
В сградите,които са етажна собственост,има два вида водомери:
 

  1. Общи водомери:
    те измерват общото количество вода,което се изразходва в сградата и са собственост на “В и К”-ООД  ГР.КЪРДЖАЛИ .Ние инсталираме тези водомери и ги поддържаме в добро състояние,за да може Вие - клиентите-да бъдете сигурни,че плащате точно толкова,колкото изразходвате.
  2. Индивидуални/контролни/ водомери :
    те се инсталират в апартаменти,офиси или магазини,които са част от етажната собственост и измерват консумацията на водата.Те са ВАША собственост.Ако нямате водомер,но искате да инсталирате,”В и К”-ООД Ви препоръчва да се осведомите за изискванията и да узаконите водомера си ,като го пломбирате.

Информацията за инсталирането и пломбирането на водомерите може да получите,като се обадите на тел. 6-52-01 или посетите отдел”инкасо”на адрес бул.България № 88.