В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на ВиК услугите за регулаторен период 2022 - 2026 г.

 

             На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, »В и К « ООД   Кърджали  уведомява всички свои потребители, че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2022 година – 2026 година както следва :

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2022 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 2,088

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0,235

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,637

Промишлени и стопански

 степен на замърсяване 1

0,830

степен на замърсяване 2

1,127

степен на замърсяване 3

1,328

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

1,119

 

 

 

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2023 г.

2024 г.

2025 г.

2026 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

2,348

2,571

2,720

2,931

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,255

0,316

0,336

0,370

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. 

0,641

0,685

0,735

0,805

0,56Промишлени и стопански    

 степен на замърсяване 1

0,835

0,892

0,958

1,049

степен на замърсяване 2

1,135

1,212

1,301

1,425

степен на замърсяване 3

1,336

1,428

1,532

1,678

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

 

 

 

 

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

1,709

1,323

1,415

1,525

 

 

                  Предложените цени са без включен ДДС.