В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Политика по здравословни и безопасни условия на труда


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

 

ПОЛИТИКА ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НА

 В и К  ООД  Кърджали

 

Фирма „ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали си поставя като главна цел непрекъснатото подобряване на дейностите по осигуряването на здравословни и безопасни условия при изпълнение на задачите в дейността на дружеството, поддържане и развитие на внедрената Система за управление в съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 и прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания. Тази политика е насочена към всички дейности, процеси, работни места и работно оборудване за поддържането и непрекъснатото усъвършенстване на здравословна и безопасна работна среда за всички служители на фирмата при спазване на следните принципи:

 

  • Непрекъснато подобряване условията на работа чрез свеждане до минимум рисковете за персонала и други заинтересовани страни, които биха могли да бъдат изложени на риск за здравето и безопасността им, свързани с дейности, процеси, продукти и услуги на организацията;

 

  • Ангажимент за спазване на законовите и другите изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа, имащи отношение към дейности, процеси, работни места, работно оборудване и услуги на организацията;

 

  • Предотвратяване и намаляване на евентуални заболявания, наранявания и щети, свързани с възникването на инциденти и извънредни ситуации, чрез поддържане на високо ниво на готовност за реагиране при бедствия, аварии и катастрофи;

 

  • Намаляване на риска от заболявания, злополуки и инциденти на работното място чрез конкретни програми за тяхното постигане;

 

  • Прилагане на най-съвременни технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;

 

  • Мониторинг и измерване на основните характеристики на процесите и дейностите, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и вземане на мерки за привеждането им в съответствие със законовите и нормативни изисквания;

 

  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност на лицата, имащи отношение към осигуряването на здравословни и безопасни условия при работа;

 

  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на здравословните и безопасни условия при работа и всички заинтересовани страни при решаване на проблемите, свързани с осигуряването на тези условия.

 

 

Ръководството на „ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали призовава целия персонал на фирмата да спазва и прилага тези принципи и да изхожда от тях при изпълнение на ежедневните задължения в процеса на работа. Повишаването на личната отговорност на всеки при прилагането им, както и спазването на произтичащите от внедрената Система за управление изисквания и нейното непрекъснато подобряване са задължение на всички. Ръководството на „ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали декларира своята отговорност за реализиране на обявената политика и готовността си да я преразглежда и актуализира периодично, съобразно променените обстоятелства и изисквания вътре и вън от фирмата, така че да бъде адекватна и подходяща за организацията.

 

01.09.2009 г.                              УПРАВИТЕЛ:_____________  

гр. Кърджали                                                   / инж. М Миланов /