В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Политика по околна среда


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

 

 

 

ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

 

НА

 

В и К  ООД  Кърджали

 

Фирма „ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали има за цел непрекъснатото подобряване опазването на околната среда, поддържането и развитието на внедрената Система за управление в съответствие с изискванията на ISO 14001:2004 при прилагане на съответните законодателни и нормативни изисквания. Тази политика е насочена към развитие на всички дейности и процеси по приемлив за околната среда начин при спазване на следните ръководни принципи:

 

  • Опазване на околната среда чрез намаляване замърсяването на атмосферния въздух, водите, почвите и управление на отпадъците;

 

  • Постигане на съответствие с правните и доброволно възприети изисквания по опазване на околната среда, имащи отношение към дейности, процеси, продукти и услуги на организацията и техните аспекти;

 

  • Икономично потребление на природните и енергийни ресурси;

 

  • Намаляване до минимум и по възможност предотвратяване на замърсяването на околната среда чрез приемане на дългосрочни и краткосрочни програми;

 

  • Прилагане на най-добрите налични техники и технологии, когато това е възможно и икономически целесъобразно;

 

  • Стремеж към повторно използване и рециклиране на генерираните отпадъци, както и тяхното правилно оползотворяване и обезвреждане;

 

  • Наблюдение и измерване на ключови характеристики на процесите и дейностите, имащи значимо въздействие върху околната среда;

 

  • Осигуряване на необходимото обучение и засилване на персоналната отговорност към опазване на околната среда;

 

  • Активно сътрудничество с упълномощените организации за контрол на околната среда.

 

Ръководството на „ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали, призовава персонала на фирмата да прилага принципите и изискванията, произтичащи от настоящата политика по околна среда и да изхожда от тях при изпълнение на служебните си задължения. Личната отговорност на всеки за опазване на околната среда, както и спазване на произтичащите от внедрената Система за управление изисквания са задължение на всеки един от служителите на Организацията. Всички доставчици, подизпълнители и клиенти на Организацията се призовават да се съобразяват с декларираните в политиката ангажименти на ръководството по отношение на околната среда.

 

 

 

 

01.09.2009 г.                                     УПРАВИТЕЛ:________________

 

гр. Кърджали                                                              / инж. М. Миланов /