В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


История


Историческото развитие на водоснабдяването в Област Кърджали е обусловено от историята на водоснабдяването в България.

През 1894 г. се създава Министерство на обществените сгради, пътища и благоустройството /МОСПБ/.

Първият закон за благоустрояването на населените места се приема през 1897 г. и се постава началото на организираното проучване, проектиране и експлоатация на водоснабдителните мероприятия в странат. Към МОСПБ се създава "Отделение за водоснабдяване и канализация", а към окръзите съответни бюра. По силата на този закон всички населени места с население до 6000 жители са внасяли 6% от приходите си в специялен фонд "Кооперативно водоснабдяване", чрез които и с държавни субсидии се е пристъпило към постепенното им водоснабдяване.В периодо 1919 - 1926 г. такова бюро е сформирано и в Кърджали. Експлоатацията и поддържането на водопроводите и съоръженията са предоставени на смесените предприятия "Местпром", а от 1950 до 1959 г. на "Комунални услуги".


През 1959 г. в страната се извършва административна реформа, като се създават 27 окръга, а към всеки от тях "Окръжни дирекции за водоснабдяване и канализация"


Това всъщност е началото на сегашното дружество Водоснабдяване и канализация.


През 1961 г. окръжните дирекции прерастват в Държавни Предприятия "Водоснабдяване и канализация", като клонове на СД "В и К" София.

Развитието на водоснабдяването в район Кърджали се обуславя от природните и демографски дадености. Теренът е планински, силно пресечен, с ярко изразени ерозийни процеси. Климатът е - сухо лято и мека зима, Всичко това го предопределя като беден на подземни води. Тези природни дадености се съпътствуват и с големият брой населени места, пръснати по махали из планината.

До 1925 г. основни водоизточници в района са били местните чешми, по-малко кладенци, и най-разпространените "вриз-чешми".

От 1925 до 1970 г. се изграждат главно гравитачни водопроводи.
Поставя се началото на централното водоснабдяване с помпени станции в Кърджали, Момчилград, Ардино и Крумовград.
След 1970 г. се изграждат групови водоснабдителни системи покрай терасите на реките, които водоснабдяват от 10 до 20 селища.

След 1980 г. е изграден язовир "Боровица" заедно с пречиствателна стнция за питейниа вода, с предназначение да водоснабди общините Кърджали, Момчилград и Черноочене.

През 1989 г. висшестоящата организация е разформирована и предприятието работи в условията на Указ 56 до излизането на ПМС 176/05.09.1991 година.

Предмет на дейност на дружеството е подържане и експлоатация на водоснабдителни и канализационни системи, водоснабдителни язовири, пречиствателни станции и вътрешноселищни водопроводни и канализационни мрежи.

На 02.07.1997 г. Дружеството се пререгистрира от ЕООД на  В и К  ООД  Кърджали.

Разпределението на капитала на дружеството е в съдружие както следва:

  • 51% Държавно участие в лицето на МРРБ София
  • 18% Община Кърджали
  • 8% Община Крумовград
  • 8% Община Кирково
  • 5% Община Момчилград
  • 4% Община Ардино
  • 3% Община Джебел
  • 3% Община Черноочене