В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Откриване , промяна и закриване на абонат и партида


Абонт, това е собственика или наемателя (ползвателя) на имота в които има монтиран водомер/водомери.

Абонатният номер е уникален. След създаването му, той не се променя, нито се закрива. При прекратяване на дейност (за юридическите лица) или при смърт (за физическите лица) този номер се архивира според изискванията на законодателството.

Нов абонат се открива:

  1. При построяването на нова постройка (жилищна или производствена), на всеки собственик на имот в нея.
  2. При промяна собственноста на имот.

Партида, това е вашият водомер, описан в картотеката (карнет, страница) на В и К  ООД Кърджали, където се отразяват неговите данни при отчитането му.

Всяка партида е свързана с определен абонат.

Нова партида се открива при построяването на нова постройка.

Промяната на партида по същество е промяна на собственика й (абоната).

Партида се закрива при разрушаване на сграда и заедно с това премахване на водомерите в нея.

Реда за откриване, промяна и закриване на абонат и партида.
Виж: Глава осма от Общите условия на Нормативна база, както и Зановед № 235 от 25/06/2018 год., която можете да прочетете от ТУК: Заповед_235_25062018.pdf (PDF)

 Документи за откриване, промяна и закриване на абонат и партида:

Цена за откриване, промяна и закриване на абонат и партида.
Виж: Ценоразпис на услугите -> Дpуги услуги