В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Физически лица


Банките с които В и К  ООД Кърджали има договори за безкасово обслужване на физическите абонати са следните:

  1. Юробанк И ЕФ ДЖИ (Пощенска банка)
  2. Банка ДСК 
  3. БУЛБАНК АД
  4. ОББ АД
  5. Райфайзен Банк
  6. ЦКБ АД

Абонатите на В и К  ООД Кърджали, желаещи безкасово блащане по банков път, трябва да си разкрият сметка в една от тези банки /в техните клонове по селища/ и да заявят плащането на услугата "ВОДА"(ако имат разкрита сметка, да декларират това си желание), като носят със себе си фактура (квитанция) от последното си плащане.

Кореспонденцията след това действие на абоната е между съответната банка и  В и К  ООД Кърджали.

Единствената грижа на абоната е да зарежда сметката си с необходимите средства.