В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Договор № 15/08.10.2020 г. с изпълнител „ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020“

ВиК ООД, гр. Кърджали е сключилo Договор № 15/08.10.2020 г. с изпълнител „ОБЕДИНЕНИЕ ПЕРПЕРЕК 2020“ предмет „Инженеринг на обекти, свързани с реконструкцията на компоненти от ВС Боровица, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 –„Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали, финансиран по Административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016-0010-C01 от 07.10.2019 г., проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“, процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“. Срокът за проектиране и изпълнение на СМР на обекта е 697 календарни дни, считано от датата на започване до издаване на Сертификат за приемане от Инженера. Издадено е разрешение за строеж № 235/17.11.2021 г. На 17.01.2022год. е подписан Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за строежи на техническата инфраструктура (Приложение № 2а към чл.7, ал. 3, т.2 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството). Считано от 26.01.2022год. се въвежда организация на движението на бул. България (участъкът между ул. Републиканска и бул. Тракия), като не предвижда затваряне на уличното платно.