В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Политика по качеството


ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007

 

ПОЛИТИКА ПО КАЧЕСТВОТО

НА

В и К ООД Кърджали

 

Ръководството на ВОДОСНАБЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, Кърджали декларира следната политика по качество, която е в съответствие с визията и стратегията му за развитие на дружеството. Тя е огласена, разбрана и прилагана от всички организационно-структурни звена в дружеството:

 

 • Ориентиране на цялостната дейност на дружеството към клиента за удовлетворяване на неговите изисквания за подобряване на качеството на осъществяваните услуги и:
 • Водохващане, пренос, пречистване и доставка на питейна вода;
 • Управление на собствена и предоставена за експлоатация водоснабдителна и канализационна мрежа;
 • Управление и експлоатация на пречиствателни станции за питейни и води;
 • Изграждане на В и К съоръжения.
 • Обновяване на съществуващите и внедряване на нови технологии;
 • Ефективно и ефикасно използване на наличните материални, човешки и финансови ресурси в дружеството;
 • Повишаване на отговорността на ръководния и изпълнителски персонал по отношение на качеството и функционирането на Системата за управление;
 • Повишаване на квалификацията и обучението на персонала с цел повишаване ролята на човешкия фактор за качествена работа, ред, дисциплина и лоялност към дружеството;
 • Стимулиране на творческата активност на ръководството и изпълнителския персонал чрез осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Поддържане на равнопоставени и взаимноизгодни връзки с клиенти, доставчици и партньори;
 • Внедряване, поддържане и ефикасно функциониране на изградената процесно ориентирана Система за управление.

 

 

 

За реализиране на политиката по качеството ръководството си поставя следните стратегически цели:

 • Увеличаване на пазарния дял на дружеството;
 • Запазване броя на постоянните клиенти и привличане на нови;
 • Подобряване на характеристиките на услугата в съответствие с изискванията на клиентите, нормативните актове и техническата документация;
 • Повишаване степента на удовлетвореност на клиентите и намаляване броя на рекламациите;
 • Подобряване на финансово-производствените резултати на дружеството: снижаване разходите, намаляване на загубите, нарастване на печалбата;
 • Увеличаване броя на обучения и квалифициран персонал и неговата мотивация за висококачествен труд и нагласа за постоянни и измерими подобрения в работен план;
 • Поддържане на адекватна на политиката и целите по качество ефикасна Система за управление на качеството чрез провеждането на задълбочен и ефективен преглед от ръководството.

 

 

Като резултат от успешното прилагане и сертифициране на Системата за управление, ръководството очаква:

 • Задоволяване на потребностите и интересите на дружеството като цяло, както и на работещите в него
 • чрез постигане на постоянно поддържане на необходимото за клиентите качество при оптимални разходи и адекватно на това трудово възнаграждение;
 • Непрекъснато подобряване и усъвършенстване на управлението на качеството, отговарящо на изискванията на нашите клиенти, доставчици и партньори и нормативно-техническите документи;
 • Повишаване на личния принос на персонала за изпълнение на задачите, включени в приетата програмата по качеството в дружеството;
 • Повишаване авторитета на дружеството и превръщането му в уважаван и желан партньор.

 

 

 

Ръководството, чрез Управителя, декларира своята готовност и личното си участие и отговорност за изпълнение на обявените в тази декларация политика и цели по качество и обявява Наръчника и процедурите по управление за задължителни за цялото дружество.

 

 

 

 

01.09.2009 г.                                         УПРАВИТЕЛ:_____________

гр. Кърджали                                                           / инж. М. Миланов /