В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Други услуги


                             ЦЕНИ НА ТЕХНИЧЕСКИ УСЛУГИ  „В и К“ ООД – ГР. КЪРДЖАЛИ

                      определени със заповед № 366/11.07.2022 г. на Управителя на дружеството,

                                                             в сила от 19.07.2022 г.

 

                                                                                                            Обикновена          Бърза               Експресна

№   Вид услуга                                                                                 Цена                        Цена                            Цена

                                                                                                      без ДДС    с ДДС     без ДДС     с ДДС    без  ДДС   с ДДС

1 Проучване и предоставяне на изходни данни за

проектиране:

-  За обекти първа, втора, трета категория и всич-     

ки обекти извън регулация                                                      58.33      70.00        75.00        90.00

- За обекти четвърта и пета категория                                  45.83       55.00       66.67        80.00

2 Писма за СОЗ                                                                               35.00       42.00       45.83        55.00

3 Съгласуване на скица без нанасяне на комуникации:

 • формат А4                                                                                12.50       15.00        16.67        20.00        20.83        25.00
 • формат А3                                                                                16.67        20.00       20.83        25.00        25.00        30.00
 • формат по-голям от А3                                                            25.00       30.00        33.33        40.00        41.67       50.00

4 Съгласуване на скица с нанасяне на комуникации:

 • формат А4                                                                                 16.67       20.00        20.83        25.00        29.17       35.00
 • формат А3                                                                                 20.83       25.00        29.17        35.00        37.50       45.00
 • формат по-голям от А3                                                            33.33       40.00        41.67        50.00        50.00       60.00

5 Предварителен договор за присъединяване към ВиК

   мрежата                                                                                       16.67        20.00        25.00       30.00 

6 Разглеждане и съгласуване на проект на нелинейни

   обекти — жилищни, административни, производствени          20.83       25.00         41.67       50.00

   и др. сгради

7 Разглеждане и съгласуване на ПУП за нелинейни

   обекти и линейни обекти до 500 м                                            16.67        20.00        33.33        40.00

8 Разглеждане и съгласуване на ПУП за линейни обекти

   Над 500 м                                                                                     33.33        40.00        58.33        70.00

9 Разглеждане и съгласуване на проекти на линейни

   обекти:

 • с дължина до 250 м                                                                   33.33        40.00        41.67        50.00
 • с дължина от 250 м до 500 м                                                    63.33        76.00        75.00        90.00
 • с дължина от 500 м до 1000 м                                                  93.33      112.00      108.00      130.00
 • с дължина над 1000 м                                                             125.00      150.00      150.00      180.00

10 Окончателен договор за присъединяване към ВиК

     мрежата:

 • За обекти с P3П до 100 м2                                                                            33.33        40.00        50.00        60.00
 • За обекти с P3П до 300 м                                                       50.00        60.00        66.67         80.00
 • За обекти с P3П от 300 м2 до 1000 м2                                     83.33      100.00      100.00       120.00
 • За обекти с P3П над 1000 м2                                                   125.00      150.00      141.67       170.00

11 Издаване на становище                                                              12.50        15.00        16.67          20.00      20.83       25.00

12 Договор за доставка на вода                                                      33.33        40.00        41.67          50.00      50.00       60.00

13 Изготвяне на оферта за CMP                                                     16.67        20.00

 

ЦЕНИ ЗА ОТКРИВАНЕ ПАРТИДИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ БЕЗ ДДС

 1. Откриване на нова партида с един водомер                                                                     25.00 лв.
 2. Откриване на нова партида за втори и следващ водомер в един имот/апартамент      10.00 лв.
 3. Промяна на пратида при съществуващи СВО и СКО при неспазен срок от                                                                                         промяна на собствеността с констативен протокол за битови потребители                 15.00 лв.
 4. Промяна на пратида при съществуващи СВО и СКО при неспазен срок от                                                                                       промяна на собствеността – обществен сектор                                                               20.00 лв.
 5. Споразумение между абонат, наемател и „ВиК“ ООД гр. Кърджали                                 4.00 лв.
 6. Издаване на справка за партида или абонат /удостоверения, протокол/                       10.00 лв.

 

ЦЕНИ ВОДОМЕРНА РАБОТИЛНИЦА БЕЗ ДДС

 1. Ремонта на водомери
 • демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от 3 до 5 м3/час.                                    20.00 лв.
 • демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от 7 до 20 м3/час.                                  25.00 лв.
 • демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери над 20 м3/час.                                        33.00 лв.
 • пломбиране на входящия холендър на индивидуални водомери, включително

 и скобата                                                                                                                                   16.00 лв.

 

ЗАБЕЛЕЖКИ:

 1. Преиздаване на изходни данни, пресъгласуване на скица, договор и др. се таксува 50 % от цената на услугата.
 2. Обикновена услуга — до 20 работни дни;
 3. Бърза услуга — до 5 работни дни;
 4. Експресна услуга — до 3 работни дни.

    

Управител,

инж. Славчо Славков……………………………..