В и К ООД - гр. Кърджали


Други услуги


ЦЕНОРАЗПИС

 

на извършваните услуги в сила от 01.06.2009 г.

Цените са без включен ДДС /дължим е 20 %/

 

№ по ред

Наименование на услугата

Мярка

Цена

Лв.

1.

 

Съгласуване на визи, проекти за телефони и ел.кабели, топлофикация по отношение на В и К мрежи и съоръжения в експлоатация извън регулация

До 3 дни

 

До 7 дни

 

След 7 дни

 

 

 

1 бр

 

 

75.00

 

50.00

 

25,00

2.

Приемане на В и К отклонения за окончателен договор

1 бр

10,00

3.

Откриване, прехвърляне и закриване на партиди за отчитане

1 бр

8,00

4.

 

 

Становища промяна предназна-чението на земята, ПУП и предварителни договори

До 3 дни

До 7 дни

След 7 дни

 

 

 

1 бр

 

 

75.00

50.00

25,00

5.

Асфалтиране след аварии

1 м2

30,00

6.

Спиране на водоподаването чрез запечатване на общ или индивидуален водомер

1 бр

16,00

7.

Възстановяване на водоподава-нето, спряно чрез запечатване на общ или индивидуален водомер

1 бр

16,00

8.

Спиране на водоподаването чрез запечатване на тротоарен кран

1 бр

16,00

9.

Въстановяване на водоподаването, спряно чрез запечатване на тротоарен кран

1 бр

16,00

10.

Спиране на водоподаването от водовземната скоба

1 бр

100,00

11.

Възстановяване на водоподаването от водовземната скоба

1 бр

100,00

12.

Спиране на водоподаването на уличен водопровод за извършване на ремонтни работи или присъединяване

лв/час

20,00

13.

Спиране на водоподаването на квартал за извършване на ремонтни работи или присъединяване

лв/час

50,00

14.

 

Такса за предизвикана авария на уличен водопровод при извършване на изкопни работи

1 бр

320,00

15.

Смяна на СК след водомерен възел със СК на клиента

1 бр

20,00

16.

Изпомпване на вода с използване на агрегат за ел.ток и помпа за мръсна вода

1 бр

40,00

17.

 

Отпушване и почистване на ули-чен отток за фирмени В и К мрежи

1 бр

50,00

18.

Почистване на ревизионна шахта до 3 м за фирмени В и К мрежи

1 бр

50,00

19.

Проверка на водопроводната ин-сталация по желание на потребителя

1ч.

10,00

20.

Ремонт на водомеи

 

- демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от 3 до 5 м3/час вкл. транспортни разходи

 

1 бр

 

7,00

21.

- демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от 7 до 20 м3/час вкл. транспортни разходи

1 бр

12,00

22.

- демонтаж, монтаж и пломбиране на водомери от над 20 м3/час вкл. транспортни разходи

1 бр

20,00

23.

- разглобяване, измиване, почистване и ремонт на водомери от 3 до 5 м3/час вкл.трансп.р-ди

1 бр

4,00

24.

- разглобяване, измиване, почистване и ремонт на водомери от 7 до 20 м3/час вкл.трансп.р-ди

1 бр

12,00

25.

- разглобяване, измиване, почистване и ремонт на водомери от над 20 м3/час вкл.трансп.р-ди

1 бр

30,00

26.

- проверка, регулиране и настройка на водомери

1 бр

2.00

 

- материали според вложените

 

 

 

 

 

с начислени доставно складови разходи 20 %

 

 

27.

Пломбиране на входящия холендър на инд.водомери вкл. скобата

1 бр

7,00

28.

Издаване на служебна бележка

1 бр

2,00

29.

Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура за разст. до 100 м

1 бр

20,00

30.

Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура за разст. от 100 до 200 м

1 бр

40,00

31.

Откриване на водопроводни течове със специализирана апаратура за разстояние над 200 м

1 бр

60,00