В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“Съобщение за внасяне на предложение в КЕВР за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2022 г.- 2026 г.

                                         Съобщение  за внасяне на предложение в КЕВР

На основание чл.18 от Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги, „ВиК“ ООД, гр.Кърджали уведомява всички свои потребители, че внася за разглеждане в Комисия за енергийно и водно регулиране предложение за утвърждаване и одобряване на цени на водоснабдителни и канализационни услуги за регулаторен период 2022 г.- 2026 г. както следва:

                                                           

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2022г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

 1,742

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 0,205

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители   

0,546

Промишлени и стопански потребители 

 степен на замърсяване 1

0,664

степен на замърсяване 2

0,948

степен на замърсяване 3

1,208

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

0,000

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

0,855

 

   

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2023г.

2024г.

2025г.

2026г..

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,935

2,313

2,498

2,748

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

0,224

0,334

0,357

0,398

Цена за услугата пречистване на отпадъчните води

 

 

 

 

Битови и приравнените към тях общ., търг. и др. потребители    

0,567

0,626

0,689

0,778

Промишлени и стопански потребители      

 степен на замърсяване 1

0,690

0,762

0,838

0,946

степен на замърсяване 2

0,985

1,087

1,196

1,351

степен на замърсяване 3

1,255

1,385

1,525

1,722

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

0,000

0,000

0,000

0,000

Цена за услугата доставяне на вода с непитейни качества

0,957

1,083

1,208

1,379

 

 

Предложените цени са без включен ДДС