В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Водоснабдителни системи за питейна вода


На територията на седемте общини в област Кърджали дружеството поддържа 60 броя водоснабдителни системи за производство и доставка на питейна вода. От тях 41 броя са с АСУ(автоматизирана система за управление).

По общини разпределението е следното:

 Община  Брой водоснабдителни системи  Брой обслужвани селища от ВС
 Ардино 5 16
 Джебел 7 2
 Кирково 9 43
 Крумовград 11 39
 Кърджали 16 68
Момчилград 6 28
  Черноочене 6 21
ОБЩО 60 238

 Община  Брой водоснабдителни системи  Брой обслужвани селища от ВС  Ардино 5 16  Джебел 7 2  Кирково 9 43  Крумовград 11 39  Кърджали 16 68 Момчилград 6 28   Черноочене 6 21 ОБЩО 60 238

 

 

На територията на Област Кърджали дружеството използва следните 108 броя водоизточници:

Вид на водоизточника  брой
Язовири 1
Каптажи 34
Дренажи 7
Шахтови кладенци 62
Тръбни кладенци 4
Планински водохващания 1

 

На територията на Област Кърджали дружеството поддържа общо 20 158 водопроводни отклонения. По общини те са разпределени както следва:

 Общини  Водопроводни отклонения бр.  Потребители бр.
(водомери)
 Ардино  1425  4012
 Джебел  1011  2565
 Кирково  3417  8242
 Крумовград  3200  7241
 Кърджали  8182  28365
 Момчилград  2211  6715
 Черноочене  703  2772
 ОБЩО  20158  59412