В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Водоснабдителни системи за непитейна вода


На територията на град Кърджали дружеството поддържа водоснабдителна система за доставка на непитейна вода.
Системата е изградена и въведена в експлоатация през 1985 г. Водоизточника е язовир “Кърджали” чрез водовземане, изпълнено от ОЦК Кърджали.

Ползването на вода с непитейни качества от В и К дружеството се извършва чрез отклонение от изградения за ОЦК Кърджали водопровод. На отклонението е монтиран водомер, по показанията на който се отчита и заплаща преминалата вода от дружеството на ОЦК.

Системата за доставка на непитейна вода е изградена с предназначение да водоснабдява с вода за производствени нужди изградените предприятия в “Складово-промишлена зона ЮГ КЪРДЖАЛИ”. Водата посредством водопроводното отклонение постъпва в черпателна шахта към помпена станция.

Помпената станция за доставка на непитейна вода е разположена северозападно от гр. Кърджали в подножието на яз. “Кърджали”, в района на с. Прилепци, в непосредствена близост до стената на яз. Кърджали. Помпената станция е автоматизирана  частично като включването на помпените агрегати се извършва от диспечер . Изградена е ел. подстанция .
Водата от ПС ”Прилепци ” се препомпва до напорния водоем чрез тласкателен водопровод, изграден от стоманени тръби ф 350 с дължина 2900 м.

Тласкателният водопровод преминава през земеделски земи. Издадени са разрешения на сдружения от множество частни стопани за ползване на вода за поливни нужди, като за всяко сдружение има поставен общ водомер с избран отговорник – титуляр на партидата.

Поддържането, наблюдението и достъпа до тласкателния водопровод, отклоненията и водомерните шахти с общите водомери е изключително затруднено, поради това, че използването им от земеделските стопани е сезонно и те не са постянно там.

По тези причини загубите на вода в системата за доставка на непитейна вода са изключително високи – от 75 до 85 % месечно, или средногодишно за 2007 год. са 83 %.

От водоема,  водно количество от 69,18 л/сек се подава за промишлената зона чрез водопровод с дължина 900 м, изграден от азбестоциментови тръби ф 300 мм до началото на промишлената зона.

За 2007 год. подадената вода от системата за доставка на непитейна вода е 708 536 м3, инкасираната вода е 119 442 м3 и загубите на вода са 83.14%.

За 2007 год. изразходваната електроенергия е 406 хил. квтч.