В и К ООД - гр. Кърджали

okolna-sreda ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВиК“ ООД− КЪРДЖАЛИ“


Юридически лица


   В и К  ООД  Кърджали има сметки в следните банки:

1. ОББ АД - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG79UBBS88881000028429

2. ЦКБ АД - BIC: CECBBGSF, IBAN: BG29CECB97901044028800

 

     Абонатите могат да разплащат от своята банка към една от посочените наши банки по два начина:

     1. С преводно нареждане за директен дебит - писмено заявено в деловодството на  ВиК (така те получават оригиналните фактури на посоченият адрес). Заявеното плащане с нареждане не отменя плащането на каса (в брой), но в този случай се издава само фискален бон без фактура, а при поискване се разпечатва и фактура дубликат;

     2. Чрез съгласие за директен дебит (искане) - Абоната еднократно дава съгласието си в своята банка и екземпляр от него във  В и К  ООД  Кърджали. Кореспонденцията след това действие на абоната е между съответната банка и  В и К  ООД Кърджали. Единствената грижа на абоната е да зарежда сметката си с необходимите средства. В този случай абоната не може да се разплаща на каса (в брой) заради възможността за дублиране на плащането, но може да получи всякаква информация за свойте фактури (плащания).