Водоснабдяване и канализация Kърджали


Юридически лица


   В и К  ООД  Кърджали има сметки в следните банки:

1. ОББанка - BIC: UBBSBGSF, IBAN: BG66UBBS81611010051115

2. РАЙФАЙЗЕН Банк - BIC:RZBBBGSF, IBAN:BG29RZBB91551087810512

3. ЦКБанка - BIC: CECBBGSF, IBAN: BG29CECB97901044028800

4. СИБанка - BIC: BUIBBGSF, IBAN: BG82BUIB78971006006610

5. Общинска Банка - BIC:SOMBBGSF, IBAN:BG54SOMB91301044760001

6. Токуда - BIC:CREXBGSF, IBAN:BG49CREX92601013644500

 

     Абонатите могат да разплащат от своята банка към една от посочените наши банки по два начина:

     1. С преводно нареждане за директен дебит - писмено заявено в деловодството на  ВиК (така те получават оригиналните фактури на посоченият адрес). Заявеното плащане с нареждане не отменя плащането на каса (в брой), но в този случай се издава само фискален бон без фактура, а при поискване се разпечатва и фактура дубликат;

     2. Чрез съгласие за директен дебит (искане) - Абоната еднократно дава съгласието си в своята банка и екземпляр от него във  В и К  ООД  Кърджали. Кореспонденцията след това действие на абоната е между съответната банка и  В и К  ООД Кърджали. Единствената грижа на абоната е да зарежда сметката си с необходимите средства. В този случай абоната не може да се разплаща на каса (в брой) заради възможността за дублиране на плащането, но може да получи всякаква информация за свойте фактури (плащания).