В и К ООД - гр. КърджалиПроект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от “ВиК” ООД, гр. Кърджали, България“

На 07.10.2019 г. "В и К" ООД, гр. Кърджали подписа Административен договор с регистрационен номер BG16M1OP002-1.016-0010-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз по процедура чрез директно предоставяне BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“,

Бенефициент:  "В и К" ООД,  гр. Кърджали

Проект: № BG16M1OP002-1.016-0010 „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от "ВиК" ООД, гр. Кърджали, България“

Обща стойност на проекта: 67 762 390.21 лв. с ДДС от които:

Безвъзмездна финансова помощ в размер на 49 750 793,17 лева:

  • 42 288 174.21 лв. без ДДС - допустими разходи финансирани със средства от Кохезионния фонд на Европейския съюз и
  • 7 462 618.96 лв. без ДДС - допустими разходи представляващи национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България.

Собствен принос на Бенефициента в размер на 18 011 597,04 лева:

  • 6 797 050.84 лв. допустими разходи представляващи собствен принос на Бенефициента „ВиК“ ООД ,гр.Кърджали и
  • 11 214 546.20 лв. представляващи ДДС – недопустим разход по процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура“.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 54 месеца, считано от датата на влизане в сила на договора, като срока за физическото изпълнение на дейностите по проекта е 49 месеца.

Файл с описание на проекта.