В и К ООД - гр. КърджалиПредложение за въвеждане на цени за пречистване на отпадъчни води

ВOДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ  ООД гр. КЪРДЖАЛИ


                                       У В Е Д О М Л Е Н И Е


            На основание чл. 18 от Наредбата за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги /ДВ бр.32/2006 г./ „В и К” ООД – Кърджали уведомява, че прави предложение за одобрение пред КЕВР /Комисия за енергийно и водно регулиране/ за въвеждане на цени за пречистване на отпадъчни води за град Кърджали и за град Момчилград както следва:
           1.Битови и приравнени към тях обществени, търговски и други потребители – 0.55 лв./куб.м
           2.Промишлени и други стопански потребители:
                   2.1.Степен на замърсяване 1 – 0.55 лв./куб.м
                   2.2.Степен на замърсяване 2 – 0.83 лв./куб.м
                   2.3.Степен на замърсяване 3 – 1.38 лв./куб.м
           Посочените цени са без ДДС.

 

                                                               Управител:
                                                                                /инж. Сл. Славков/