В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
132 / 13.08.2019Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг - публично състезание
130 / 01.07.2019Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг - публично състезание -Прекратена
129 / 25.06.2019Доставка на свързващи елементи, аварийни скоби, капаци за улични ревизионни шахти и решетки за уличен отток за нуждите на „В и К“ ООД Кърджали
126 / 26.03.2019Покупка на горива от бензиностанции за автомобилния парк на "В и К" ООД Кърджали - договаряне без предварителна покана за участие
125 / 26.02.2019Доставка на тръби от полиетилен висока плътност и фитинги за тях за питейно водоснабдяване
124 / 13.02.2019Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021-0175-С01 „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции -пряко договаряне
119 / 04.12.2018Доставка на активна електрическа енергия и координаторна балансираща групаза средно и ниско напрежение,за обекти собственост на ВиК ООД Кърджали- публично състезание
118 / 29.11.2018 Инкасиране на суми от услуги, предлагани от “В И К”ООД Кърджали за абонати на дружеството - публично състезание
117 / 28.11.2018Избор на доставчик на нетно количество електрическа енергия средно напрежение и координатор на балансираща група за обекти на "В и К" ООД Кърджали - пряко договаряне
116 / 22.11.2018Доставка на активна електрическа енергия и координаторна балансираща групаза средно и ниско напрежение,за обекти собственост на ВиК ООД Кърджали - публично състезание -ПРЕКРАТЕНА
115 / 15.11.2018Доставка на електрическа енергия за нуждите на "В и К" ООД Кърджали - пряко договаряне
111 / 19.10.2018Организиране и провеждане на обучения в рамките на проект BG05M9O001-1.021-0175-C01 по процедура „Обучения за заети лица“, финансиран с безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 по обособени позиции
76 / 20.08.2018Доставка на активна електрическа енергия и координаторна балансираща групаза средно и ниско напрежение,за обекти собственост на ВиК ООД Кърджали
75 / 02.08.2018Доставка на Регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби
73 / 09.07.2018Доставка на Регулираща арматура, свързващи елементи и аварийни скоби - прекратена
72 / 02.07.2018ДОСТАВКА НА НОВА МОДУЛНА КАНАЛОПОЧИСТВАЩА НАДСТРОЙКА ВГРАЖДАНА В УПОТРЕБЯВАН ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ, ЗА ОТПУШВАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИЯ СЪС ЗАТОПЛЯНЕ НА ВОДАТА ДО 850С ГРАДУСА.
51 / 04.06.2018Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на "ВиК" ООД гр. Кърджали
25 / 25.04.2018Доставка на водомери
24 / 22.01.2018Доставка на алуминиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали
26 / 25.09.2017Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на ВиК ООД Кърджали