В и К ООД - гр. КърджалиНомерЗаглавие
153 / 11.06.2020„Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“
152 / 09.06.2020„Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“
151 / 08.05.2020 „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обект „Изграждане на нова входна шахта и укрепващо съоръжение на дюкер под р. Арда, агломерация Кърджали“
150 / 05.05.2020„Осъществяване на дейност по информация, комуникация и публичност по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“, финансиран по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“; Процедура BG16M1OP002-1.016 „Изграждане на ВиК инфраструктура”; Приоритетна ос 1 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.““
149 / 28.04.2020Доставка на алуминиев сулфат за нуждите на ПСПВ с.Енчец, общ. Кърджали
148 / 13.04.2020„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК за обекти „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“ и „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“
147 / 13.04.2020„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“ в три обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“; Обособена позиция № 3 – „Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“
146 / 13.04.2020„Упражняване на независим строителен надзор и изпълняване на функциите на Инженер по ФИДИК – жълта книга за обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“
144 / 07.04.2020„Инженеринг на обект „Външни водопроводи на ВС „Боровица“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на магистрален водопровод на ВС „Боровица“ от с. Ненково до ПСПВ Енчец“; Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция на главните водопроводи на ВС „Боровица“ – от ПСПВ Енчец до НР 13000м3 и до НР 5000м3“. Подобект: „Изграждане на втора камера на НР 5000м3“
143 / 07.04.2020„Инженеринг на обект „Доизграждане и реконструкция на канализационната мрежа в агломерация Кърджали“ съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България“
142 / 07.04.2020„Инженеринг на обекти, свързани с реконструкцията на компоненти от ВС Боровица, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансирани по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“ в две обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Кърджали“; Обособена позиция № 2 – „Инженеринг на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешна водопроводна мрежа на гр. Момчилград“
141 / 07.04.2020„Инженеринг на обект „Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за питейни води „Енчец“, гр. Кърджали“, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга, финансиран по проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД, гр. Кърджали, България“
140 / 20.03.2020Организиране и осъществяване на охранителна дейност на обекти на „ВиК” ООД, гр. Кърджали по две обособени позиции: „Физическа охрана на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали включени в Приложение № 1 “ и Охрана на имущество с технически средства (електронни системи) за сигурност и мобилни патрули на обекти на „ВиК“ ООД, гр. Кърджали включени в Приложение № 2 - публично състезание
137 / 17.02.2020Доставка на нови хоризонтални, вертикални и потопяеми помпени агрегати за нуждите на „В и К" ООД, гр. Кърджали“ по три обособени позиции: I. Доставка на хоризонтални помпени агрегати II. Доставка на вертикални помпени агрегати III. Доставка на потопяеми помпени агрегати
136 / 04.12.2019„Осигуряване на експерти за звено за управление на проект „Доизграждане и реконструкция на водоснабдителната система и канализационни мрежи в обособената територия, обслужвана от „В и К“ ООД, гр. Кърджали, България.“ -открита процедура
135 / 02.12.2019Извършване на собствен мониторинг на качествата на питейните, суровите повърхностни, суровите подземни и отпадъчните води на територията, обслужвана от „В И К” ООД, гр. Кърджали - публично състезание
134 / 26.11.2019„Разширяване и усъвършенстване на Географска информационна система за нуждите на „В и К“ ООД, гр. Кърджали
133 / 11.11.2019Доставка на нетна активна електрическа енергия и избор на координатор на балансираща група за обекти , собственост на ВиК ООД Кърджали
132 / 13.08.2019Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг - публично състезание
130 / 01.07.2019Доставка на 5 (пет) броя мини-багера с работна маса между 3.0 и 3.5 тона при условията на финансов лизинг - публично състезание -Прекратена